top of page

Polityka prywatności DGDC Sp. z o.o.

 

  1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkowników za pośrednictwem Witryny internetowej jest DGDC Sp. z o.o. z siedzibą w Stęszewie (62-060) przy ul. Chabrowej 7 , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000749789, NIP: 7773335321, REGON 381355156 (zwana dalej „Administratorem danych osobowych”).

  2. Użytkownik wypełniając formularz kontaktowy dostępny w zakładce KONTAKT przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora danych osobowych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz budowaniu pozytywnych relacji z klientami.

  3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkownika w sposób zgodny z wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”), w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

  4. Dane osobowe użytkownika wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu, w którym zostały mu przekazane, tj. dla potrzeb kontaktu z użytkownikiem (przez okres kontaktu) lub w celach przedstawienia oferty i zakresu współpracy.

  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z użytkownikiem. Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody użytkownika.

  6. Administrator danych osobowych informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych (do innego administratora) w zakresie określonym w art. 20 Rozporządzenia RODO, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania (poprawiania), wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także ma prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgoda udzielona przez użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  7. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

  8. Witryna internetowa może zawierać także linki do innych stron internetowych (np. LinkedIn) nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko niniejszej witryny oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

  9. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiany przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian, z najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Witrynie internetowej.

  10. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki użytkownik Witryny internetowej proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w zakładce KONTAKT na witrynie internetowej

bottom of page